Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 geldt een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Passend onderwijs houdt in dat elke leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij/zij recht op heeft. De kern is sneller en effectiever handelen als een leerling extra ondersteuningsbehoeften heeft. Het accent komt te liggen op wat een leerling wél kan. Wat kan de leerling leren en welke ondersteuning is daarbij nodig?

Met de komst van passend onderwijs krijgen schoolbesturen/scholen zorgplicht. Dat wil zeggen dat zij alle leerlingen een zo goed mogelijke plaats in het onderwijs moeten bieden. De zorgplicht verplicht schoolbesturen tot het bieden van passend onderwijs voor alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften die op de school worden aangemeld of al staan ingeschreven. Heeft uw kind meer ondersteuning nodig dan het Trinitas College kan bieden? Dan kunnen we samen met u een aanvraag doen bij het samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland. Het Trinitas College is onderdeel van dit samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband helpt bij het zoeken naar de beste oplossing voor kinderen.

Als de school de gevraagde ondersteuning niet kan bieden, wordt uitgezocht welke school binnen het samenwerkingsverband dat wel kan. Het samenwerkingsverband bestaat uit negen schoolbesturen en biedt zo’n 15.000 kinderen passend onderwijs. Passend onderwijs betekent dat ieder kind recht heeft op een passende plek op school en de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen in het voortgezet onderwijs in Noord-Kennemerland toewerken naar een diploma, een baan of een andere passende plek in de maatschappij.
Wilt u meer lezen over het samenwerkingsverband? Kijk dan op www.swvnk.nl. Wilt u een vraag stellen aan het samenwerkingsverband? Bel dan naar (072) 79 20 100.

In het ondersteuningsplan is beschreven hoe de ondersteuning bij alle betrokken scholen in het samenwerkingsverband wordt vormgegeven. Naast het gezamenlijke ondersteuningsplan heeft elke school het eigen schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat wat elke school afzonderlijk gaat doen om de leerlingen te bieden wat ze nodig hebben.
Hieronder vindt u de schoolondersteuningsprofielen van onze beide scholen:
schoolondersteuningsprofiel Han Fortmann
schoolondersteuningsprofiel Johannes Bosco