Privacyverklaring van het Trinitas College

Het Trinitas College neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd. We schrijven u/je aan met je omdat deze verklaring ook voor de leerling is bedoeld.


Privacybeleid
Het Trinitas College verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Trinitas College verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, ouders, personeel, bezoekers en andere personen. Een deel van die persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van de betrokkene. Bijvoorbeeld de NAW-gegevens via het inschrijvingsformulier voor leerlingen en bij het in dienst nemen van personeel. Een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken verzamelen wij zelf, zoals voortgangsgegevens van leerlingen en gegevens over het functioneren van medewerkers. Tevens ontvangen wij persoonsgegevens van derden.

Meer informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken van:
leerlingen klik hier;
personeel klik hier;
overige personen klik hier.

Waarom wij persoonsgegevens gebruiken
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens hoofdzakelijk om onderwijs, begeleiding en personeelsbeleid vorm te geven. Dit betekent dat wij persoonsgegevens van leerlingen gebruiken om onderwijs te geven en leerlingen begeleiding te bieden. Persoonsgegevens van personeel gebruiken wij alleen met het oog op het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst.

Meer informatie over het doel van de verwerking van:
leerlingen klik hier;
personeel klik hier;
andere personen zie privacyreglement.

Beveiligen en bewaren
De school neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Wij slaan persoonsgegevens op in digitale systemen die beperkt toegankelijk zijn en maken gebruik van versleuteling van gegevens. Deze technische maatregelen zijn opgenomen in ons veiligheidsbeleid. Voor meer informatie klik hier.

Daarnaast bewaren wij ook persoonsgegevens op papier. Deze documenten bewaren we in dossiers achter gesloten deuren en hiertoe hebben alleen die personen toegang die dit nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Gegevens van leerlingen bewaren wij tot twee jaar na uitschrijving, van personeel tot twee jaar na uit dienst treden, tenzij wij ons volgens de wet moeten houden aan een langere bewaartermijn. Een specificering van de bewaartermijnen is op te vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die gegevens verwerken in opdracht van de school worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de gegevens ook daar goed zijn beveiligd. De school maakt ook gebruik van clouddiensten waarbij gegevens op een server in het buitenland worden opgeslagen. Dit doen wij alleen als sprake is van een adequaat niveau van gegevensbescherming en vindt altijd plaats binnen de EU.

Klachten of misstanden
Als je het idee hebt dat er iets niet goed gaat op het gebied van privacy, stuur dan een e-mail naar  privacy@trinitascollege.nl. De vraag of opmerking wordt zorgvuldig behandeld. Als het een groot vraagstuk is, wordt ook de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) ingeschakeld en indien nodig de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Indien het gaat om een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, kijk dan op deze website naar de klokkenluidersregeling.

Welke rechten heb ik?
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens en eerder gegeven toestemming in te trekken. Daarnaast heb je het recht om jouw gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kun je in voorkomende gevallen de school verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of om jouw gegevens aan jezelf of aan een derde partij over te dragen. Meer informatie klik hier.

Contactgegevens van het Trinitas College

Beukenlaan 1E-mail algemeen: info@trinitascollege.nl
1701 DA  HeerhugowaardE-mail t.a.v. privacy: privacy@trinitascollege.nl
Tel: (072) 571 01 44 


Wij hebben een externe Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld te weten Jacques Eding, MSc van Privacy Management Partners. De FG is onafhankelijk en controleert of het Trinitas College de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft.

De functionaris is per e-mail te bereiken via: FG@pmpartners.nl  
Of per post via:
Privacy Management Partners
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming 
Vonddellaan 46, 3521 GH Utrecht

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij de actuele versie. Als we een versie herzien, wordt hiervan melding gedaan met vermelding van de datum en de belangrijkste wijzigingen.

Ingangsdatum Privacyverklaring: 1 juli 2018
Datum laatste wijziging: 27 september 2018 - gegevens FG toegevoegd