Regelingen/codes

Diverse regelingen en codes

Eventuele klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen in veruit de meeste gevallen in onderling overleg tussen leerlingen, personeel, ouders en schoolleiding worden afgehandeld. Een leerling, ouder of personeelslid kan zich altijd wenden tot één van de contactpersonen van de school.
Voor Han Fortmann zijn mevrouw C. Loman en de heer W.A. van Eden bereikbaar via e-mailadres contactpersonenhf@trinitascollege.nl
Voor Johannes Bosco is de heer R. Camp bereikbaar via e-mailadres contactpersonenjb@trinitascollege.nl
Indien de afhandeling niet via de bovengenoemde weg mogelijk is of als de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan iemand een beroep doen op de klachtenregeling van de school.

Naast de interne contactpersonen heeft de school ook een externe vertrouwenspersoon:
de heer R. (Robert) Berkhout, GIMD
e r.berkhout@gimd.nl
t 06-18 58 65 84

Meldcode Kindermishandeling
Het bestrijden van kindermishandeling is een speerpunt voor de overheid. Het tijdig signaleren van (dreigende) kindermishandeling en op basis daarvan handelen is een voorwaarde om kindermishandeling effectief terug te kunnen dringen. Daarom is er hard gewerkt aan een wettelijke verplichting voor het invoeren van een Meldcode voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor alle beroepskrachten, die werken met kinderen.

Op het Trinitas College is de ondersteuningscoördinator van de school het aanspreekpunt bij vermoedens van kindermishandeling.
Ondersteuningscoördinator Han Fortmann is mevrouw S. (Sophie) Versfeld
Ondersteuningscoördinator Johannes Bosco is mevrouw F. (Fiona) Pronk