KWALITEITSZORG
Op het Trinitas College werken we voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs. Op een systematische wijze gaan we na of we waarmaken wat we beloven en of we voldoen aan de eisen die aan ons gesteld zijn. We voeren hierover gesprekken met leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, de Raad van Toezicht (interne toezichthouder) en andere partners.

Doen wat we beloven én voldoen aan de wettelijke eisen
In het schoolplan staan de ambities van de school voor een periode van vier jaar beschreven. Deze ambities worden in de vorm van concrete doelen opgenomen in de jaarlijks op te stellen activiteitenplannen van de school. Elk jaar evalueren we in hoeverre de doelen gerealiseerd zijn.

Daarnaast meten we de tevredenheid van leerlingen en ouders door hun te vragen in hoeverre ze het met een aantal vooraf gegegeven stellingen eens zijn. De stellingen houden verband met de ambities in het schoolplan en de eisen die aan ons worden gesteld. Zo meten we in hoeverre onze leerlingen en ouders tevreden zijn over het onderwijs en de uitvoering van de ambities.

Professionaliteit medewerkers
De medewerkers van het Trinitas College - en in het bijzonder de docenten - zijn de belangrijkste kwaliteitsdragers van ons onderwijs. Via lesbezoeken (door leidinggevenden en/of collega's), leerlingenquêtes en gesprekken met leerlingen, ouders en medewerkers wordt voortdurend gewerkt aan de proffesionaliteit van onze medewerkers.

Scholen op de Kaart
Via de website www.scholenopdekaart.nl geven we inzicht in een groot aantal kwaliteitsindicatoren. De tevredenheid van leerlingen en ouders meten wij jaarlijks en de uitkomst is op deze website gepubliceerd. Ook is op deze website informatie te vinden over o.a. het gemiddelde examencijfer en het slagingspercentage.

Klik hier om Scholen op de Kaart te openen met informatie over het Han Fortmann.
Klik hier om Scholen op de Kaart te openen met informatie over de Johannes Bosco.

Klik hier om gegevens van andere scholen te zoeken.

Inspectie van het Onderwijs
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de inspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is in januari 2018 op beide scholen van het Trinitas College afgerond. De inspectie concludeert dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is en de school ook financieel in staat is om in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen!

De uitkomst van het inspectieonderzoek sluit aan bij ons eigen beeld van beide scholen. We zijn erg tevreden met het voldoende oordeel op alle onderzochte kwaliteitsstandaarden op zowel Han Fortmann als Johannes Bosco. We herkennen ook de verschillen op beide scholen en de aandachtspunten die dit oplevert. Het positieve beeld over het niveau van het onderwijs vinden we belangrijk, evenals de tevredenheid over de trajectklas en de invulling van de extra ondersteuning die in de gesprekken van de inspecteurs met ouders werd benoemd.

Klik hier voor het volledige rapport.

Resultaten
Jaarlijks presenteert de Inspectie van het Onderwijs de onderwijsresultaten per school. Hierbij wordt gekeken naar het gemiddelde resultaat over drie leerjaren op de volgende indicatoren:

  • positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool (onderwijspositie t.o.v. advies po);
  • percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid);
  • percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces);
  • gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling (examencijfers).

Voor elk van deze indicatoren is een minimale norm bepaald. Deze absolute norm is voor een aantal jaar vastgesteld en wordt hooguit aangepast aan een specifieke leerlingpopulatie.

Klik hier​ voor de onderwijsresultaten van het Han Fortmann.
Klik hier voor de onderwijsresultaten van de Johannes Bosco.

Het Trinitas College heeft haar eigen ambities geformuleerd ten aanzien van deze indicatoren en staan benoemd in het schoolplan. 

Kwaliteitsbeleid
Het stelsel van kwaliteitszorg is uitgewerkt in het schoolplan.